9162, гр.Девня, ж.к.”Река Девня”, Стопански двор     +359 519 926 62   partnerjsp@partnerjsp-bg.com                                                                   
Партнер ЖСП - ремонт и поддръжка в областта на циментовата и химическата промишленостПроект: Промяна на част от покривната конструкция на Централна Административна сграда Възложител: Ню Бояна Филм АД, гр.София