9162, гр.Девня, ж.к.”Река Девня”, Стопански двор     +359 519 926 62   partnerjsp@partnerjsp-bg.com                                                                   
Партнер ЖСП - ремонт и поддръжка в областта на циментовата и химическата промишленост
Политика на качество

Политика на Ръководството на „Партнер-ЖСП”ЕООД

 

Политиката на Ръководството обхваща следните направления:

·       Управление на качеството;

·       Управление на здравословните и безопасните условия на труд;

·       Управление на околната среда.

Настоящата политика изразява ангажимента на Ръководството на “ПАРТНЕР-ЖСП” ЕООД за:

·       удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, чрез компетентно и качествено изпълнение на поетите ангажименти от страна на всички отговорни служители;

·       стриктно спазване на държавните и местни нормативни изисквания, тези на своите клиенти,  партньори и заинтересованите страни по отношение на качеството;

·       свеждане до минимум на рисковете от дейността за здравето и безопасността на работещите в организацията и заинтересованите страни и предотвратяване на нараняванията и заболяванията;

·       стремеж за непрекъснато подобряване на дейностите по управление на качеството, здравето и безопасността при работа, както и въздействията на околната среда.

Политиката на Ръководството се прилага в съответствие с действащото законодателство и други приложими изисквания.

Изпълнението на политиката се реализира чрез прилагане на система от правила (Интегрирана система за управление), разработена, документирана и поддържана в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС ISO 45001:2018. Интегрираната система за управление и произтичащите от нея правила и отговорности се прилагат от всички длъжностни лица на Дружеството.

Политика по управление на качеството

 “ПАРТНЕР-ЖСП” ЕООД се стреми да предлага конкурентни услуги от обхвата на дейностите си, с високо качество и в съответствие с нормите за безопасност на труда и опазване на околната среда, гарантиращо съществуването и просперитета на дружеството.

Мисията на “ПАРТНЕР-ЖСП” ЕООД се изразява в следното:

„ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

Политиката и целите са оповестени от Ръководството на “ПАРТНЕР-ЖСП” ЕООД, разпространени са до всички отговорни служители и партньори, осъзната е от персонала на дружеството и се прилага в практиката на всички нива.

Ръководството на “ПАРТНЕР-ЖСП” ЕООД е ангажирано за осигуряване на необходимите финансови, технически и човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2015.

Политика по околна среда

Като Организация, която напълно съзнава своята отговорност за защита на околната среда, Ръководството на  „ПАРТНЕР-ЖСП“ ЕООД  вярва, че светът трябва да бъде съхранен като подходящо място, в което ще живеят бъдещите поколения. Наша основна цел е всички мерки за защита на околната среда в рамките на Интегрираната система за управление да бъдат изпълнени.

Ръководството и персоналът на дружеството осъзнават отговорността и ангажимента си по отношение опазването на околната среда, което е неделима част от цялостната дейност на Дружеството. Политиката по околната среда се базира на следните основни принципи:

·       спазване на приложимите законови изисквания и прилагане на добри практики в областта на опазването на околната среда;

·       непрекъснато подобряване при опазването на околната среда чрез управление на генерираните отпадъци в съответствие със законовите изисквания - правилно обезвреждане, стремеж към рециклиране и повторно използване;

·       стремеж към икономично потребление на природни и енергийни ресурси – ел. енергия, вода, горива, хартия и др.;

·       намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на дългосрочни и краткосрочни програми;

·       стремеж към постигане на съответствие със законовите и други изисквания по опазване на околната среда, приложими за всички дейности и процеси изпълнявани от дружеството;

·       осигуряване на необходимото обучение и обмен на информация с персонала за повишаване осъзнаването на ефекта от дейността му, компетентността и отговорността му към опазването на околната среда, засилване на отговорността към опазване на околната среда и редовни вътрешни проверки;

·       активно сътрудничество с контролните органи, местните власти, населението и всички заинтересовани страни  при решаване на проблемите по опазване на околната среда;

·       предлагане на съвременни машини и съоръжения отговарящи на съвременните екологични и енерго-ефективни критерии;

·       поддържане на готовност на персонала на дружеството за реакция при бедствия и аварии, за постигане на минимални щети за околната среда и природата .

Ръководството на Дружеството има ангажимента тази политика да бъде реално прилагана в изпълняваните дейности.  „ПАРТНЕР-ЖСП“ ЕООД  ще оценява своята дейност по следните целеви показатели:

·       брой събития причиняващи щети за околната среда;

·       брой обучения за добрите практики и спазване на изискванията на ИСУ по отношение на ОС;

·       брой учения за реакция при бедствия и аварии;

Ръководството  предоставя достъп до съществуващите добри практики и изисквания на ИСУ по отношение на ОС до всички доставчици, подизпълнители, партньори и клиенти. Всяка от организациите осъществяваща елементи от процеса на формиране на нашия продукт или услуга се призовават да се съобразяват с декларираните в Политиката основни принципи по отношение на опазване на околната среда, както и с съществуващите практики и изисквания от ИСУ.

В качеството си на Управител  на  „ПАРТНЕР-ЖСП“ ЕООД  декларирам личното си участие и отговорност за осигуряване на необходимите ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление по отношение на ОС в съответствие с изискванията на стандарт БДС ЕN ISO 14001:2015

Политика по здраве и безопасност

В  „ПАРТНЕР-ЖСП“ ЕООД  осъзнаваме, че здравето и безопасността на нашите сътрудници и клиенти са от първостепенно значение. Осъзнаваме, че декларирането и прилагането на ясна политика за управление на здравето и безопасността при работа, поддържана от целия персонал, е неразделна част от цялостната Интегрирана система за управление на дружеството.

Политиката на управление на ЗБУТ на  „ПАРТНЕР-ЖСП“ ЕООД  е насочена към непрекъснато подобряване на условията на труд в съответствие с българското и европейско законодателство, постигане на все по-висока удовлетвореност на персонала от изпълняваната трудова дейност. За ефикасното провеждане на Политиката по здравословни и безопасни условия на труд, Ръководството определя следните основни принципи:

·       създаване и поддържане на работни места без риск за здравето на работещите;

·       оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати и ограничаването им при източника на възникването им;

·       спазване на действащото законодателство в областта на здравословните и безопасни условия на труд (в България или в страната където се изпълняват дейностите);

·       формиране на висока професионална култура по безопасност;

·       осигуряване на достатъчно информация, инструкции, обучение и наблюдение, за да могат всички служители, клиенти и други лица, извършващи дейности от името на Дружеството, да осъзнаят рисковете, свързани с тяхната работа и отговорно и безопасно да изпълняват задълженията си;

·       осигуряване на надеждна комуникация по всички въпроси по здравословни и безопасни условия на труд между ръководството и персонала.

 „ПАРТНЕР-ЖСП“ ЕООД  ще оценява своята дейност по следните целеви показатели:

·       брой инциденти при изпълнение на дейностите;

·       брой обучени лица за добрите практики и спазване на изискванията на ИСУ по отношение на здраве и безопасност;

·       брой учения за реакция при бедствия и аварии;

·       брой обучения на доставчици и подизпълнители.

Ръководството на  „ПАРТНЕР-ЖСП“ ЕООД  предоставя достъп до съществуващите добри практики и изисквания на ИСУ по отношение на здраве и безопасност до всички доставчици, подизпълнители, партньори и клиенти. Всяка от организациите осъществяваща елементи от процеса на формиране на нашия продукт или услуга се призовават да се съобразяват с декларираните в Политиката основни принципи по отношение на опазване на здравето и безопасността, както и с съществуващите практики и изисквания от ИСУ.

В качеството си на Управител на  „ПАРТНЕР-ЖСП“ ЕООД  декларирам личното си участие и отговорност за осигуряване на необходимите ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на стандарт БДС ISO 45001:2018.

 

16.01.2024г.                                                                                                            Управител на „Партнер-ЖСП”ЕООДМеню

Начало
За нас
Последни новини / Статии
Контакти
Услуги

Услуги
Проекти
Галерия
Информация

Сертификати
Референции
Политика на качество
Контакти

9162, гр.Девня
ж.к.”Река Девня”,
Стопански двор
тел.: +359 519 926 62               
partnerjsp@partnerjsp-bg.com

2024, Всички права запазени.